Overeenkomst met Groenleven getekend

V.l.n.r. bestuurslid Johan Meinders, voorzitter Marc Bekhof en Joop Andreae van Groenleven.

Vandaag (5 september 2019) was het zover en tekende voorzitter Marc Bekhof en bestuurslid Johan Meinderts van Coöperatie Duurzaam Wergea de overeenkomst met Joop Andreae van Groenleven voor het laten plaatsen van de zonnepanelen in het kader van het eerste project van de coöperatie ‘Sinnestroom Trije Hikken‘.

Met de ondertekening is de coöperatie weer een stap dichter bij de realisatie van haar eerste project met als doel het stimuleren en produceren van lokale energie. Dit najaar worden de panelen daadwerkelijk geïnstalleerd op een van de daken van de maatschap Schuurmans aan de Trije Hikken.

Zodra de panelen gaan leveren zullen de jaarlijkse opbrengsten worden gebruikt om te investeren in duurzame initiatieven die de leefbaarheid van Wergea en haar omgeving ten goede komen.

Update project Sinnestroom Trije Hikken

Binnen het project Sinnestroom Trije Hikken wil de Coöperatie Duurzaam Wergea zonnepanelen aanschaffen die geplaatst worden op een van de daken van Mts Schuurmans aan de Trije Hikken. Door de energie die deze panelen opwekken te verkopen aan een energieleverancier, genereert de coöperatie geld dat geïnvesteerd wordt in de leefbaarheid van het dorp en haar omgeving.

Eerste bijeenkomst
Tijdens een eerste bijeenkomst in mei, werden belangstellenden bijgepraat over de doelen van de coöperatie en over de voortgang rond het project. Aan het einde van de bijeenkomst konden de aanwezigen aangeven of ze lid wilden worden van de coöperatie en of ze bereid zijn te investeren in Sinneficaten (certificaten van deelname) om het eerste project mogelijk te maken. Dit leverde de eerste leden op en maakte duidelijk dat er veel interesse voor de Sinneficaten is.

Bij Schuurmans op het dak
Zoals genoemd komen de panelen van de coöperatie op een dak van Mts Schuurmans aan de Trije Hikken. Mts Schuurmans is zelf ook druk bezig om te verduurzamen. Zo schaft de maatschap rond de 1600 panelen aan om een groot deel van hun eigen elektriciteitsverbruik op te wekken. Hendrik Schuurmans van de maatschap: ‘Bij het berekenen van de oppervlakte van het dak, bleek dat we na aanschaf van onze eigen panelen ruimte over hadden. Ik hoorde toen dat de coöperatie nog op zoek was naar een geschikte locatie voor hun panelen en heb ze een stuk van een van mijn daken aangeboden. Als onze maatschap daarmee iets moois kan doen om de coöperatie en het dorp te helpen, doen we dat graag.’

Planning, tweede bijeenkomst en financiering
In de periode na de eerste bijeenkomst is de coöperatie samen met externe partij ECoop aan de slag gegaan met het verder rondkrijgen van het project. Helaas bleek dit langer te duren dan verwacht. Een tweede bijeenkomst (en tevens eerste ledenvergadering) voor de zomervakantie, zoals in eerste instantie aangegeven, was hierdoor niet langer haalbaar. Zoals het nu lijkt heeft deze opgelopen vertraging echter geen consequenties voor de oorspronkelijke planning rond de uiteindelijke oplevering van het project in het najaar.

Inmiddels is de zomervakantie voorbij en werken de coöperatie en ECoop hard aan het afronden van de laatste technische, juridische en financiële aspecten van het project. Zodra dit rond is wordt de tweede bijeenkomst gehouden en kan men Sinneficaten aanschaffen tegen een gunstig rendement. Hiervoor worden in ieder geval de leden en de geïnteresseerden voor de Sinneficaten uitgenodigd.

Iedereen is welkom
Bent u na het lezen van dit bericht enthousiast geworden? Wilt u graag lid worden en bijdragen aan het verduurzamen van Wergea en omgeving? Of heeft u interesse om te investeren in Sinneficaten? Ook dan bent u van harte welkom op de bijeenkomst. Om Sinneficaten aan te schaffen is het wel nodig om ook lid te worden van de coöperatie voor het symbolische bedrag van vier euro per jaar.

Lukt het u niet om er bij te zijn, maar wilt u wel lid worden of Sinneficaten aanschaffen? Ga dan naar de website www.duurzaamwergea.nl. Zodra bekend is wanneer de bijeenkomst plaatsvindt, zal de coöperatie hier bericht over doen.

Goed nieuws, maar ook vertraging

Op 15 mei organiseerde de Coöperatie Duurzaam Wergea haar eerste bijeenkomst in Café ‘s Lands Welvaren. Enerzijds om informatie te geven over de doelen van de coöperatie en anderzijds om het eerste project Sinnestroom Trije Hikken onder de aandacht te brengen.

Lid worden en Sinneficaten aanschaffen
De aanwezigen werd tijdens de bijeenkomst gevraagd om lid te worden van de coöperatie en aan te geven in hoeverre ze geïnteresseerd zijn in de aanschaf van Sinneficaten (certificaten) om het eerste project mogelijk te maken. Hiervoor moet de coöperatie een minimaal eigen vermogen van 15.000 euro binnen halen. De aanwezigen werd vervolgens beloofd dat zij rond 1 juli opnieuw zouden worden uitgenodigd voor een bijeenkomst. Ditmaal om de vervolgstappen te bespreken en de Sinneficaten daadwerkelijk aan te schaffen.

Goed nieuws, maar ook vertraging
Een eerste inventarisatie van de coöperatie – na de eerste bijeenkomst – maakte al snel duidelijk dat er voldoende interesse is voor de aanschaf van Sinneficaten. De periode erna is de coöperatie samen met de partij ECoop aan de slag gegaan met het rond krijgen van de businesscase. Helaas blijkt dat dit traject langer duurt dan verwacht. Het is hierdoor niet langer haalbaar om een tweede bijeenkomst te organiseren voor de zomervakantie.

Planning
Momenteel werken de coöperatie en ECoop hard aan het afronden van de technische, juridische en financiële aspecten van het project. Dat betekent dat de tweede bijeenkomst doorschuift tot na de vakantie. De coöperatie hoopt daarin op begrip van de geïnteresseerden en komt zo snel mogelijk met een nieuwe datum. Een uitnodiging hiervoor volgt te zijner tijd.

Daarnaast is het wel goed te noemen dat de vertraging in het traject geen consequenties heeft voor de oorspronkelijke planning rond de uiteindelijke oplevering van het zonnepark in het najaar van dit jaar.

Duurzaam Wergea en het project Sinnestroom Trije Hikken

Op woensdag 15 mei vond in Café ‘S Lands Welvaren de eerste bijeenkomst plaats van Duurzaam Wergea. De bijeenkomst gaf informatie over de doelen van de coöperatie en over het project Sinnestroom Trije Hikken in het bijzonder.

De bijeenkomst startte met een korte introductie van de coöperatie en haar belangrijkste doelen. Het stimuleren en produceren van duurzame initiatieven, het bijdragen aan leefbaarheid van het dorp en het hebben van geen winstoogmerk. Bij dit laatste benadrukte de coöperatie dat eventuele winsten uit projecten worden geïnvesteerd in het dorp en haar omgeving. De nadruk ligt op het ondersteunen van voorzieningen die zonder een bijdrage moeilijk te realiseren of in stand te houden zijn.

Sinnestroom Trije Hikken
Om bovenstaande doelen te realiseren heeft de coöperatie afgelopen periode gewerkt aan het ontwikkelen van een eerste project met de naam ‘Sinnestroom Trije Hikken’. Met dit project wil de coöperatie een eerste stroom geld genereren om te kunnen investeren in de leefomgeving van Wergea en omgeving. Om dat te realiseren, heeft de coöperatie eigen vermogen nodig.

Tijdens de bijeenkomst werd uitgelegd hoe de coöperatie dit eigen vermogen wil aantrekken. Zo werd duidelijk dat de coöperatie graag wil dat inwoners van Wergea en omgeving geld kunnen investeren in het project tegen een gunstig rendement (min 2%). Daarbij stelt de coöperatie een win-win situatie voor. Enerzijds krijgt de coöperatie eigen vermogen binnen om het project succesvol uit te rollen, anderzijds kunnen degenen die in het project investeren een leuk rendement ontvangen en daarnaast direct bijdragen aan het verduurzamen van energie, met alle voordelen van dien (milieu, gezondheid, klimaat).

Hoe verder?
De komende tijd werkt de coöperatie samen met een externe partij (Ecoop) om de businesscase verder rond te maken (financieel, juridisch en technisch). Wanneer hieruit blijkt dat de businesscase genoeg oplevert dan is dit eerste project een uitstekende opstap voor de coöperatie om meerdere projecten voor Wergea te realiseren.

Meer informatie over het project is hier te lezen.
Meer informatie over de Sinneficaten is hier te lezen.

 

 

Bijeenkomst Sinnestroom Trije Hikken naar 15 mei

Onlangs kon u lezen dat de Coöperatie Duurzaam Wergea op woensdag 8 mei een eerste bijeenkomst organiseert in Café ’s Lands Welvaren. Helaas wist de coöperatie op dat moment nog niet dat Ajax op diezelfde dag in de halve finale staat van de Champions League. Om die reden is nu besloten de bijeenkomst een week door te schuiven naar 15 mei.

Het programma start de 15de, net als de oorspronkelijke planning, om 20:00 uur en heeft dezelfde opzet. Een uitnodiging hiervoor zal de coöperatie binnenkort huis aan huis verspreiden.

Het bestuur hoopt op uw begrip voor deze keuze en ziet u graag op de 15de.

Subsidie 400 panelen goedgekeurd

Het is ons gelukt. In november 2018 kon u al lezen dat we als coöperatie subsidie hadden aangevraagd voor het plaatsen van 400 zonnepanelen bij Mts. Schuurmans aan de Trije Hikken. Onlangs hebben we bericht ontvangen dat de aanvraag voor dit project met de naam ‘Sinnestroom Trije Hikken’ is goedgekeurd. Dit betekent dat we voor de stroom die we straks opwekken een gegarandeerd en kostendekkend tarief betaald krijgen. Een prachtige eerste stap in het duurzamer maken van Wergea, Warstiens, Domwier en Eagum!

Hulp nodig

Maar we zijn er nog niet. Voor ons als coöperatie begint nu een belangrijk traject, namelijk het aantrekken van financiële middelen om het project daadwerkelijk te financieren. Denk aan de aanschaf van de zonnepanelen, de plaatsing en de aansluiting op het elektriciteitsnet. En daar hebben we uw hulp voor nodig. Vandaar dat we een aantrekkelijke regeling hebben uitgewerkt in de vorm van zogenaamde ‘Sinneficaten’. Deze certificaten maken het voor ons mogelijk om de gevraagde investeringen te doen en leveren u daarnaast meer op dan uw spaargeld bij de bank.

Lid worden
Met de goedkeuring van de subsidie zijn we als coöperatie echt van start. Vanuit die gedachte zijn we niet alleen opzoek naar mensen die ons eerste project financieel willen steunen, maar ook naar mensen die lid willen worden van de coöperatie. Als lid steunt u de doelen van Duurzaam Wergea en profiteert u van de verdere ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Bovendien kunt u als lid meedenken en beslissen over hoe de winst wordt ingezet om onze eigen leefomgeving te verbeteren.

Kortom wilt u bijdragen aan het verduurzamen van ons energieverbruik en het verbeteren van het leef- en woonplezier in de regio? Kom dan op woensdag 8 mei naar onze eerste bijeenkomst, waar we u graag meer vertellen over de coöperatie, het project en hoe u mee kunt doen.

Meer informatie over de bijeenkomst en het programma treft u hier.

Duurzaam Wergea vraagt subsidie voor 400 zonnepanelen aan

De Coöperatie Duurzaam Wergea, officieel in het leven geroepen in 2017, heeft onlangs subsidie aangevraagd voor het plaatsen van 400 zonnepanelen. Een hoeveelheid die jaarlijks het elektriciteitsverbruik van ongeveer 40 huishoudens oplevert. De opbrengst van de opgewekte energie wil de coöperatie gebruiken voor de leefbaarheid in het dorp, bijvoorbeeld als bijdrage aan activiteiten van algemeen belang.


Bij Schuurmans op het dak
De panelen komen op een dak van Mts Schuurmans aan de Trije Hikken, waar ze zelf druk bezig zijn om te verduurzamen. Zo heeft de maatschap straks 1600 eigen zonnepanelen om een groot deel van hun eigen elektriciteitsverbruik op te wekken. Hendrik Schuurmans van de maatschap: ‘We beseffen dat ons bedrijf moet vergroenen. Nu hebben we met onze stallen én de gunstige ligging van het bedrijf dakoppervlakte voldoende om, naast onze eigen 1600 panelen, nog extra zonnepanelen te plaatsen. De coöperatie was op zoek naar een locatie voor hun panelen en hoorde dat wij nog een dak over hadden. Uiteraard wilden we samen met hen kijken of hier ook panelen op konden worden gelegd. Als onze maatschap daarmee iets moois kan doen om het dorp te helpen, doen we dat graag.’


SDE+ subsidie
De overheid stimuleert de aanschaf van duurzame energie initiatieven met de zogenaamde SDE+ subsidie. Met deze regeling is het mogelijk om initiatieven zoals die van Duurzaam Wergea te bekostigen. De aanvraag die nu gedaan is wil nog niet zeggen dat Duurzaam Wergea de subsidie ook krijgt. Hierover ontvangt de coöperatie in het voorjaar bericht. Bestuurslid George Kooistra: ‘Met de ingediende aanvraag voor subsidie zijn we er nog niet. Deze moet eerst worden goedgekeurd door RVO, het Nederlandse orgaan voor de beoordeling van deze subsidie. Daarnaast moeten we ook gaan nadenken hoe we eigen geld kunnen aantrekken. Zo krijgen we een gunstiger verdienmodel en houden we meer geld over voor het dorp. Hoe we dat precies gaan doen weten we nu nog niet, maar daarover gaan we graag met het dorp in gesprek.’

 

Eerste stap
De 400 zonnepanelen zijn een eerste stap voor Duurzaam Wergea om meer te doen met duurzaamheid en de leefbaarheid in het dorp. In het verleden is de coöperatie druk geweest met een dorpsmolen, maar helaas was de tijd hiervoor te vroeg. Nu het zonneproject loopt, en als het goed is straks gerealiseerd wordt, biedt het de mogelijkheid om de coöperatie verder te brengen en daarmee meer initiatieven op het gebied van duurzaamheid voor Wergea te realiseren.