Tweede zonnedak succesvol in gebruik genomen

Op woensdag 11 mei werd het tweede zonnedak met de naam ‘Sinnestroom Greate Mar’ van de Coöperatie Duurzaam Wergea officieel in gebruik genomen. De circa 260 zonnepanelen zijn geplaatst bij Firma Stelwagen aan de Greate Mar 4, waar ook de opening plaats vond.

Met het zonnedak wekt de coöperatie gemiddeld 100.000 kWh per jaar op (het jaarlijks energieverbruik van gemiddeld 35 huishoudens). Marc Bekhof, voorzitter van de coöperatie heette iedereen welkom en praatte de deelnemers bij over het project. Zo is het met dit project wederom gelukt om de financiering voor de volle honderd procent uit het dorp en de omgeving te halen. Wethouder Wassink van de gemeente Leeuwarden was daar van onder de indruk en benadrukte dat dergelijke initiatieven zeer belangrijk zijn voor een geslaagde energietransitie. Bouwe de Boer, die eveneens aanwezig, benadrukte vervolgens de samenwerking in het dorp als een grote kracht. Juist die samenwerking is nodig om projecten zoals deze van de grond te krijgen en te laten slagen.

De middag eindigde met een bedankje voor Rienk Stelwagen in de vorm van een mooie dronefoto van zijn boerderij en de mededeling dat de coöperatie bezig is met een haalbaarheidsonderzoek voor het dak van de oude Frico-fabriek. Een project met een zeer grote omvang, waarbij Wergea en haar omgeving blijven inzetten op het versnellen van de energietransitie.

Vierduizend euro voor initiatieven en projecten

Coöperatie Duurzaam Wergea (CDW) is opgericht met het doel om lokale en/of regionale duurzame energie te stimuleren en te produceren. Dat alles zonder winstoogmerk, maar met de bedoeling om de opbrengsten bij te laten dragen aan de leefbaarheid van Wergea en de directe omgeving.

Het doet het bestuur van CDW goed om te melden dat er, vanuit de opbrengsten uit 2021, voor de komende periode een bedrag van € 4.000,– beschikbaar is voor initiatieven en projecten die voldoen aan de criteria zoals vermeld in de aanvraagprocedure.

Vanaf 1 mei aanstaande kunnen verzoeken voor een financiële bijdrage voor initiatieven en projecten worden ingediend. Daarvoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier verzoek financiële bijdrage. Verzoeken kunnen worden ingediend via info.duurzaamwergea.nl.

Ingediende initiatieven en projecten worden beoordeeld door een commissie die het bestuur van CDW adviseert. Deze commissie bestaat uit: Luite Bekhof, Frank Präger, Wietse Martens en Jelle Dijkstra. De commissie is betrokken bij de samenstelling van de procedure en functioneert onafhankelijk van de coöperatie.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Teake Kloosterman

 

Uitnodiging: opening Sinnestroom Greate Mar

Op woensdag 11 mei is het zover en wordt het tweede zonnedak van Coöperatie Duurzaam Wergea officieel in gebruik genomen door wethouder Bert Wassink. Ditmaal bij de Firma Stelwagen aan de Greate Mar 4. Graag nodigen we iedereen uit Wergea en omstreken uit om bij deze feestelijke opening aanwezig te zijn.

Met de ingebruikname van dit tweede zonnedak draagt de coöperatie verder bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot en het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele grondstoffen als kolen en gas.

Programma
Het programma van de opening is als volgt.

15:30 uur Inloop met koffie en gebak
16:00 uur welkom door Marc Bekhof, voorzitter Coöperatie Duurzaam Wergea
16:10 uur Opening door wethouder Wassink
16:20 uur Kansen en mogelijkheden van een elektrische deelauto door Bouwe de Boer, Freonen fan Fossylfrij Fryslân
16:30 uur Borrel
17:00 uur Eind

Elektrische deelauto
Naast het officieel in gebruik nemen van het dak, is er tijdens de opening ook aandacht voor het initiatief van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. Op dit moment bieden zij aan om het voor het dorp en de omgeving mogelijk te maken om van één of meerdere elektrische deelauto’s gebruik te maken. Ze werken hiervoor met abonnementen die inwoners uit het dorp kunnen afsluiten om zo de auto te reserveren en gebruiken. Bouwe de Boer, projectleider van Freonen fan Fossylfrij Fryslân, zal hier tijdens het programma meer informatie over geven.

Enquête
Om vast inzicht te krijgen in de behoefte voor een elektrische deelauto hebben we een korte enquête gemaakt. We stellen het zeer op prijs als u deze enquete wilt invullen via deze link: www.duurzaamwergea.nl/enquete.

Wij treffen u graag tijdens de opening!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Coöperatie Duurzaam Wergea

Enquête elektrische deelauto

In het kader van de verduurzaming van mobiliteit is de elektrische deelauto een mogelijke oplossing. Het scheelt geld en is goed voor het milieu. Veel (tweede) auto’s staan immers het overgrote deel van de tijd stil. Zonde van het geld, de grondstoffen en de parkeerruimte.

Freonen fan Fossylfrij Fryslân biedt aan om het voor het dorp en de omgeving mogelijk te maken om van één of meerdere elektrische deelauto’s gebruik te maken. Ze werken hiervoor met abonnementen die inwoners uit het dorp kunnen afsluiten om zo de auto te reserveren en gebruiken.

Enquête
Om inzicht te krijgen in de behoefte, in het dorp en de omgeving, voor een elektrische deelauto hebben we een korte enquête gemaakt. We stellen het zeer op prijs als u deze enquete wilt invullen via deze link. De enquête duurt ongeveer 3 minuten.

Algemene Ledenvergadering 2022

Graag nodigen we onze leden uit voor de ALV van de Coöperatie Duurzaam Wergea. De vergadering vindt plaats op maandagavond 21 maart 2022 vanaf 20.00 uur in Grandcafé JAN!

Onderaan deze mail vindt u de linkjes naar de agenda, het jaarverslag 2021 en de notulen van de ALV van 2021. De financiën over 2021 en de begroting voor 2022 worden tijdens vergadering gepresenteerd en toegelicht door onze penningmeester.

Stukken

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Daan Borjeson

Status-update project Greate Mar

Rienk Stelwagen en Marc Bekhof ondertekenen de opstalovereenkomst.

Eind november berichtten we u al dat we voor het project Greate Mar de financiën rond hebben. In die tussentijd hebben we niet stil gezeten en zijn we druk bezig om het zonnedak bij de Firma Stelwagen te plaatsen.

Om alles juridisch te ondervangen hebben we op maandag 17 januari 2022 de opstalovereenkomst tussen de firma en de coöperatie officieel getekend. Daarnaast is de aansluiting met het openbare net inmiddels gemaakt en zijn we druk bezig met het plannen we de werkzaamheden voor het plaatsen van de zonnepanelen. De realisatie van dit tweede project komt daarmee weer een stukje dichterbij.

Ook project Sinnestroom Greate Mar met 100% dorpsgeld gefinancierd

Duurzaamheid en energietransitie leeft onder de inwoners van Wergea en omgeving. Nadat het eerste project Sinnestroom Trije Hikken al voor de volle honderd procent met dorpsgeld werd gefinancierd, is dat met het project Sinnestroom Greate Mar wederom gelukt. Met deze mededeling willen we degenen die aan het project bijdragen bedanken en zullen u te zijner tijd uitnodigen om bij de opening van het project aanwezig te zijn.

Project Sinnestroom Greate Mar officieel van start

Donderdag 14 oktober zijn de papieren met FDB Techniek (installateur van de panelen) getekend. Dat betekent dat het project Greate Mar officieel door gaat! Dit alles was niet gelukt zonder de verkoop van de Sinneficaten. Naar aanleiding van de informatieavond is het gelukt om voldoende middelen op te halen. We zijn er echter nog niet. Op dit moment moeten we nog steeds een extra lening van FSFE (Fûns Skjinne Fryske Enerzjy) afsluiten om het project rond te krijgen. We zijn daarom nog op zoek naar mensen die ons project willen ondersteunen, Wergea en omgeving een warm hart toe dragen en er een leuk rendement aan over willen houden. Het aanschaffen van Sinneficaten kan nog steeds via deze link. Laten we samen een succes maken van dit project en er voor zorgen dat de investering die we nu doen terug het dorp in kan!

Succesvolle informatieavond Sinnestroom Greate Mar

Op woensdag 6 oktober vond in Grand Café JAN! de informatieavond plaats over het project Sinnestroom Greate Mar. Het project is in de afgelopen periode door Duurzaam Wergea uitgewerkt en draagt bij aan het verder terugdringen van de CO2 uitstoot en het leefbaar houden van Wergea e.o. Om het project mogelijk te maken is geld nodig. Tijdens de informatieavond werd uitgelegd hoe de coöperatie dit geld wil aantrekken.

83.000 euro nodig

De investering voor het project Sinnestroom Greate Mar is begroot op  83.000 euro. Hiervan heeft de coöperatie 2,500 euro ontvangen van de Provinsje Fryslân. Om de overige 81.000 euro te financieren kan de coöperatie een lening afsluiten bij FSFE (Fûns Skjinne Fryske Enerzje). Er is er dan wel een eigen vermogen van minimaal 34.000 euro nodig. Dit vermogen wil de coöperatie aantrekken door het uitgeven van Sinneficaten aan haar leden. Met deze financiële constructie is het project Sinnestroom Greate Mar vergelijkbaar met het eerste project Sinnestroom Trije Hikken. Enige verschil is dat er voor dit project, volgens de subsidieregeling, minimaal 20 deelnemers mee moeten doen.

Aantrekken eigen vermogen

Om het eigen vermogen aan te trekken werd aan het einde van de bijeenkomst aan de leden en belangstellenden gevraagd om kenbaar te maken via de ‘Financieringsovereenkomst uitgifte van Sinneficaten’ of en hoeveel geld ze willen investeren in het project. Na een kleine inventarisatie werd al snel duidelijk dat er voldoende Sinneficaten verkocht waren om het project door te laten gaan. Dit betekent echter niet dat er geen extra vermogen bij kan. Hoe meer eigen vermogen er voor het project beschikbaar is, hoe minder de coöperatie hoeft te lenen en hoe meer geld er terug het dorp in gaat.

Investeren in het dorp en de omgeving

Het eerste project Sinnestroom Trije Hikken loopt nu een jaar en begint al wat geld op te leveren. Dit geld wil de coöperatie uitgeven aan duurzame projecten in het dorp en de omgeving. Om dit op een goede manier te doen wil de coöperatie werken met een commissie die zich bezig houdt met hoe dit geld wordt besteed. Deze commissie kan aanvragen beoordelen die binnen komen en zal hierover adviseren. Tijdens de avond kwamen al aanmeldingen voor deze commissie binnen. Daarmee is een eerste stap gezet om de opbrengsten van de coöperatie op een goede manier in het dorp en de omgeving te besteden.

Doe mee!

Na de succesvolle informatieavond zijn we er nog niet. We hebben voor het project Greate Mar nog een aantal deelnemers nodig om aan de eisen van de subsidieregeling te voldoen. Via deze weg willen we mensen oproepen om mee te doen. Investeer in één of meer Sinneficaten à 100 euro per stuk, haal er een leuk rendement uit, draag bij aan het terugdringen van CO2 en help de coöperatie om Wergea en omgeving financieel te ondersteunen.

Bestel hier je Sinneficaten, stuur een mail naar info@duurzaamwergea.nl of neem contact op met een bestuurslid.

Woensdagavond 6 oktober informatieavond Sinnestroom Greate Mar!

Op dit moment zijn we vanuit Duurzaam Wergea bezig met ons tweede energieproject Sinnestroom Greate Mar. Een zonnedak bij de Firma Stelwagen op de ligboxenstal met ruimte voor circa 260 panelen.

Met het project wekken we gemiddeld 100.000 kWh energie per jaar op, wat ongeveer gelijk staat aan 2.5 miljoen keer je telefoon opladen, 25.000 keer de wasmachine gebruiken en 350.000 km rijden in een elektrische auto! Oftewel genoeg om 35 huishoudens één jaar lang van elektriciteit te voorzien.

Om dit project te realiseren hebben we 83.000 euro nodig. Dit geld willen we ophalen door Sinneficaten uit te geven van 100 euro per stuk met een rendement van 2,5%. De Sinneficaten zijn beschikbaar voor iedereen in Wergea en omstreken. Voorwaarde is wel dat u lid bent/wordt van onze coöperatie. Kortom maak rendement op uw spaargeld, steun een duurzaam project en help Wergea e.o.

De Sinneficaten worden gedurende de 15 jaar dat het project loopt, uiteindelijk allemaal teruggekocht. De eerste 5 jaren worden er nog geen Sinneficaten teruggekocht. Daarna kan dit op eigen verzoek of op verzoek van de coöperatie.

Op woensdag 6 oktober 20:00 uur organiseren we een informatieavond bij GRAND CAFÉ JAN, voor meer uitleg over het project, om u aan te melden en om uw Sinneficaten aan te schaffen!

Wilt of kunt u niet fysiek aanwezig zijn? Dan kunt u de bijeenkomst digitaal volgen door u hier aan te melden. Alvast meer weten? Download dan hier het informatiedocument.