Duurzaam Wergea en het project Sinnestroom Trije Hikken

Op woensdag 15 mei vond in Café ‘S Lands Welvaren de eerste bijeenkomst plaats van Duurzaam Wergea. De bijeenkomst gaf informatie over de doelen van de coöperatie en over het project Sinnestroom Trije Hikken in het bijzonder.

De bijeenkomst startte met een korte introductie van de coöperatie en haar belangrijkste doelen. Het stimuleren en produceren van duurzame initiatieven, het bijdragen aan leefbaarheid van het dorp en het hebben van geen winstoogmerk. Bij dit laatste benadrukte de coöperatie dat eventuele winsten uit projecten worden geïnvesteerd in het dorp en haar omgeving. De nadruk ligt op het ondersteunen van voorzieningen die zonder een bijdrage moeilijk te realiseren of in stand te houden zijn.

Sinnestroom Trije Hikken
Om bovenstaande doelen te realiseren heeft de coöperatie afgelopen periode gewerkt aan het ontwikkelen van een eerste project met de naam ‘Sinnestroom Trije Hikken’. Met dit project wil de coöperatie een eerste stroom geld genereren om te kunnen investeren in de leefomgeving van Wergea en omgeving. Om dat te realiseren, heeft de coöperatie eigen vermogen nodig.

Tijdens de bijeenkomst werd uitgelegd hoe de coöperatie dit eigen vermogen wil aantrekken. Zo werd duidelijk dat de coöperatie graag wil dat inwoners van Wergea en omgeving geld kunnen investeren in het project tegen een gunstig rendement (min 2%). Daarbij stelt de coöperatie een win-win situatie voor. Enerzijds krijgt de coöperatie eigen vermogen binnen om het project succesvol uit te rollen, anderzijds kunnen degenen die in het project investeren een leuk rendement ontvangen en daarnaast direct bijdragen aan het verduurzamen van energie, met alle voordelen van dien (milieu, gezondheid, klimaat).

Hoe verder?
De komende tijd werkt de coöperatie samen met een externe partij (Ecoop) om de businesscase verder rond te maken (financieel, juridisch en technisch). Wanneer hieruit blijkt dat de businesscase genoeg oplevert dan is dit eerste project een uitstekende opstap voor de coöperatie om meerdere projecten voor Wergea te realiseren.

Meer informatie over het project is hier te lezen.
Meer informatie over de Sinneficaten is hier te lezen.

 

 

Bijeenkomst Sinnestroom Trije Hikken naar 15 mei

Onlangs kon u lezen dat de Coöperatie Duurzaam Wergea op woensdag 8 mei een eerste bijeenkomst organiseert in Café ’s Lands Welvaren. Helaas wist de coöperatie op dat moment nog niet dat Ajax op diezelfde dag in de halve finale staat van de Champions League. Om die reden is nu besloten de bijeenkomst een week door te schuiven naar 15 mei.

Het programma start de 15de, net als de oorspronkelijke planning, om 20:00 uur en heeft dezelfde opzet. Een uitnodiging hiervoor zal de coöperatie binnenkort huis aan huis verspreiden.

Het bestuur hoopt op uw begrip voor deze keuze en ziet u graag op de 15de.

Subsidie 400 panelen goedgekeurd

Het is ons gelukt. In november 2018 kon u al lezen dat we als coöperatie subsidie hadden aangevraagd voor het plaatsen van 400 zonnepanelen bij Mts. Schuurmans aan de Trije Hikken. Onlangs hebben we bericht ontvangen dat de aanvraag voor dit project met de naam ‘Sinnestroom Trije Hikken’ is goedgekeurd. Dit betekent dat we voor de stroom die we straks opwekken een gegarandeerd en kostendekkend tarief betaald krijgen. Een prachtige eerste stap in het duurzamer maken van Wergea, Warstiens, Domwier en Eagum!

Hulp nodig

Maar we zijn er nog niet. Voor ons als coöperatie begint nu een belangrijk traject, namelijk het aantrekken van financiële middelen om het project daadwerkelijk te financieren. Denk aan de aanschaf van de zonnepanelen, de plaatsing en de aansluiting op het elektriciteitsnet. En daar hebben we uw hulp voor nodig. Vandaar dat we een aantrekkelijke regeling hebben uitgewerkt in de vorm van zogenaamde ‘Sinneficaten’. Deze certificaten maken het voor ons mogelijk om de gevraagde investeringen te doen en leveren u daarnaast meer op dan uw spaargeld bij de bank.

Lid worden
Met de goedkeuring van de subsidie zijn we als coöperatie echt van start. Vanuit die gedachte zijn we niet alleen opzoek naar mensen die ons eerste project financieel willen steunen, maar ook naar mensen die lid willen worden van de coöperatie. Als lid steunt u de doelen van Duurzaam Wergea en profiteert u van de verdere ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Bovendien kunt u als lid meedenken en beslissen over hoe de winst wordt ingezet om onze eigen leefomgeving te verbeteren.

Kortom wilt u bijdragen aan het verduurzamen van ons energieverbruik en het verbeteren van het leef- en woonplezier in de regio? Kom dan op woensdag 8 mei naar onze eerste bijeenkomst, waar we u graag meer vertellen over de coöperatie, het project en hoe u mee kunt doen.

Meer informatie over de bijeenkomst en het programma treft u hier.

Duurzaam Wergea vraagt subsidie voor 400 zonnepanelen aan

De Coöperatie Duurzaam Wergea, officieel in het leven geroepen in 2017, heeft onlangs subsidie aangevraagd voor het plaatsen van 400 zonnepanelen. Een hoeveelheid die jaarlijks het elektriciteitsverbruik van ongeveer 40 huishoudens oplevert. De opbrengst van de opgewekte energie wil de coöperatie gebruiken voor de leefbaarheid in het dorp, bijvoorbeeld als bijdrage aan activiteiten van algemeen belang.


Bij Schuurmans op het dak
De panelen komen op een dak van Mts Schuurmans aan de Trije Hikken, waar ze zelf druk bezig zijn om te verduurzamen. Zo heeft de maatschap straks 1600 eigen zonnepanelen om een groot deel van hun eigen elektriciteitsverbruik op te wekken. Hendrik Schuurmans van de maatschap: ‘We beseffen dat ons bedrijf moet vergroenen. Nu hebben we met onze stallen én de gunstige ligging van het bedrijf dakoppervlakte voldoende om, naast onze eigen 1600 panelen, nog extra zonnepanelen te plaatsen. De coöperatie was op zoek naar een locatie voor hun panelen en hoorde dat wij nog een dak over hadden. Uiteraard wilden we samen met hen kijken of hier ook panelen op konden worden gelegd. Als onze maatschap daarmee iets moois kan doen om het dorp te helpen, doen we dat graag.’


SDE+ subsidie
De overheid stimuleert de aanschaf van duurzame energie initiatieven met de zogenaamde SDE+ subsidie. Met deze regeling is het mogelijk om initiatieven zoals die van Duurzaam Wergea te bekostigen. De aanvraag die nu gedaan is wil nog niet zeggen dat Duurzaam Wergea de subsidie ook krijgt. Hierover ontvangt de coöperatie in het voorjaar bericht. Bestuurslid George Kooistra: ‘Met de ingediende aanvraag voor subsidie zijn we er nog niet. Deze moet eerst worden goedgekeurd door RVO, het Nederlandse orgaan voor de beoordeling van deze subsidie. Daarnaast moeten we ook gaan nadenken hoe we eigen geld kunnen aantrekken. Zo krijgen we een gunstiger verdienmodel en houden we meer geld over voor het dorp. Hoe we dat precies gaan doen weten we nu nog niet, maar daarover gaan we graag met het dorp in gesprek.’

 

Eerste stap
De 400 zonnepanelen zijn een eerste stap voor Duurzaam Wergea om meer te doen met duurzaamheid en de leefbaarheid in het dorp. In het verleden is de coöperatie druk geweest met een dorpsmolen, maar helaas was de tijd hiervoor te vroeg. Nu het zonneproject loopt, en als het goed is straks gerealiseerd wordt, biedt het de mogelijkheid om de coöperatie verder te brengen en daarmee meer initiatieven op het gebied van duurzaamheid voor Wergea te realiseren.